Omgevingsvergunningen

Een milieuvergunning; voor de ondernemer vaak een goede, onuitputtelijke bron van irritatie en frustratie, voor de overheid hét middel om de leefomgeving van anderen te beschermen. Daartussen staan wij. Wij bepalen samen met u welke vergunning u nodig heeft en helpen u vervolgens zo snel mogelijk door de vergunningsaanvraag heen.

Eén vergunning
De omgevingsvergunning is de verzamelnaam voor de vele vergunningen, ontheffingen en meldingen die tot 2010 waren verdeeld in 25 vergunningsstelsels. De vergunningen, zoals de bouwvergunning, gebruiksvergunning en milieuvergunning zijn vanaf 2010 gebundeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo maakt het mogelijk één geintegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu aan te vragen. Kortom, nog maar één omgevingsvergunningsaanvraag, maar wel met een complexere aanvraag. De ondernemer wordt geacht te weten wat hij wel/niet nodig heeft uit de omvangrijke opties waaruit hij moet kiezen bij zijn aanvraag.

Reikwijdte omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning omvat onder andere de volgende (bekende) vergunningen en toestemmingen:

  • bouwvergunning ingevolge de Woningwet;
  • gebruiksvergunning en melding ingevolge het Gebruiksbesluit;
  • milieuvergunning en melding ingevolge de Wet milieubeheer;
  • ontheffingen bestemmingsplan en aanlegvergunning ingevolge de Wet ruimtelijke ordening;
  • monumentenvergunning ingevolge de Monumentenwet;
  • mijnbouwvergunning ingevolge de Mijnbouwwet;
  • diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, zoals de reclame-, inrit-, sloop-, aanleg- en de kapvergunning, op basis van gemeentelijke en provinciale verordeningen;
  • vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet;
  • ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet

Wabo of Activiteitenbesluit?
Met de Wabo profiteren ondernemers van één aanspreekpunt, één vergunningen dus ook één procedure waartegen zij bezwaar kunnen maken. Maar ‘elk voordeel heb zijn nadeel’ luidt het adagio. Door de bundeling van de vergunningstelsels worden ondernemers vaak verrast door de omvang van de papierwinkel bij de aanvraag. Het is namelijk aan de ondernemer zelf te bepalen of voor de geplande activiteit een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding op grond van het Activiteitenbesluit al voldoende is. De verantwoordelijkheid voor de (juiste) keuze ligt bij de ondernemer. Een soort cherry picking, maar zonder de cherries. Een goede voorbereiding is dus essentieel, zowel wat inhoud als planning betreft. Want is het verstandig een aanvraag in fases in te dienen of juist niet? Amitec helpt ondernemers de beste aanvraagstrategie te bepalen.

Hoe weet u of u een vergunning nodig heeft?
Via het omgevingsloket kunt u via een vergunningscheck vaak al zien of een omgevingsvergunning of melding nodig is. Voor een aantal bedrijfstakken gelden echter ook aanvullende regels, zoals onder meer vastgelegd in het Activiteitenbesluit (BARIM), of in specifieke wetten als de Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv) of de Natuurbeschermingswet 1998.

Met andere woorden, het vergunningenstelsel, in combinatie de daaraan verbonden en steeds wijzigende wetgeving, blijft voor veel ondernemers een ondoorgrondelijk geheel. Wij helpen u graag de juiste weg te kiezen.

GTO Plating BV

13 december 2021

Pennings Metaalrecycling

13 december 2021

Glasbest

13 december 2021

Bunkercentrum Dongemond

28 januari 2021