icon-bestemmingsplanadvies

Bestemmingsplan

Waar mensen samen leven en werken, beïnvloeden zij elkaars leefomgeving. Om een goede balans hierin te vinden en te houden, stellen gemeentes bestemmingsplannen op. Wanneer u plannen heeft voor uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf, zal dus eerst gekeken moeten worden of dit past in het huidigebestemmingsplan.

Voor ieder stuk grond binnen een gemeente wordt via een bestemmingsplan aangegeven waarvoor het gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van grond, gebouwen en de bouwmogelijkheden. De regels gelden voor iedereen; burgers, bedrijven én overheden. Een bestemmingsplan is meestal een mix van beheer (het tegengaan van ongewenst ontwikkelen) en uitvoering (het mogelijk maken van ontwikkelen).

Afwijken van een bestemmingsplan
Wanneer u plannen heeft voor uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf, is dit al snel een afwijking van het dan geldende bestemmingsplan en zal een omgevingsvergunning (met daarin de eisen van de vroegere bouwvergunning) moeten worden aangevraagd. Een door u gewenste afwijking van het bestemmingsplan vergt dan meestal gespecialiseerd onderzoek naar de effecten van die nieuwe of gewijzigde activiteiten op de omgeving.

Denk daarbij aan de gevolgen van nieuwe activiteiten op de luchtkwaliteit, de in de directe omgeving aanwezige natuurgebieden, of de gevolgen voor het (oppervlakte)watersysteem. Maar ook de gevolgen van die activiteiten op de geluidsoverlast, stank of veiligheid zijn van belang voor de omliggende belanghebbenden. In de meeste gevallen zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, waarin de eisen uit de vroegere bouwvergunning, milieuvergunning en gebruiksvergunning zijn geïntegreerd. Daarbij zal bepaald moeten worden welke onderzoeken moeten worden gedaan om aan de vergunningseisen te voldoen. Denk hierbij onder andere aan bodemonderzoek, akoestisch onderzoek of een luchtonderzoek.

Amitec adviseert in, toetst en verzorgt de noodzakelijke onderzoeken die u voor de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan nodig heeft. Heeft u plannen of wilt u informatie over de (uitbreidings)mogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op laat u adviseren.

GTO Plating BV

13 december 2021

Pennings Metaalrecycling

13 december 2021

Glasbest

13 december 2021

Bunkercentrum Dongemond

28 januari 2021