Bodemonderzoek

Bodemverontreiniging kan voor bedrijven een grote (potentiële) kostenpost vormen en vergaande aansprakelijkheid met zich meebrengen. Zo niet nu, dan toch in de toekomst. Bedrijven zijn daardoor in veel gevallen gehouden tot een bodemonderzoek, of doen er op zijn minst verstandig aan de bodem te laten onderzoeken. De gevraagde omvang en soort onderzoek verschillen echter sterk per situatie.

Wettelijke plicht
Het onderzoeken van de bodem die u gebruikt is vaker noodzakelijk/wenselijk dan veel ondernemers denken. Niet in alle situaties is het echter noodzakelijk een uitgebreid onderzoek uit te voeren. In situaties van nieuwbouw, de aanvraag van een omgevingsvergunning of een calamiteit waarbij (mogelijk) een verontreiniging is ontstaan, is een uitgebreid bodemonderzoek een wettelijke plicht, maar daarbuiten zijn er ook andere goede redenen om een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Risico’s en aansprakelijkheid
Een steeds belangrijkere reden voor bodemonderzoek is de beperking, vaststelling of verdeling van de aansprakelijkheid voor mogelijke verontreining(risico’s) door bedrijfsactiviteiten.
Wanneer bodemverontreiniging wordt aangetroffen, is het doorgaans wenselijk en/of noodzakelijk de omvang van de verontreiniging vast te stellen. Met name de risico’s voor mens, milieu en verspreiding zijn daarbij van belang.

Soorten bodemonderzoek
Wij helpen u bij het uitvoeren van de verschillende soorten bodemonderzoek. Onder bodemonderzoek maken we onderscheid in:

  • Nul- en eindsituatie onderzoek;
  • Aan- en verkoop van percelen;
  • Vooronderzoek, historisch onderzoek (NEN5725);
  • Verkennend onderzoek (NEN5740);
  • Orienterend onderzoek;
  • Saneringsonderzoek;
  • Asbestonderzoek (NEN5707);
  • Nader bodemonderzoek (NEN5755).
  • Onderzoek bemalingswater / bronnering en lozen grondwater

Bij vrijwel alle soorten bodemonderzoek is een vooronderzoek erg belangrijk. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van alle belangrijke (historische) informatie over het te onderzoeken perceel en de directe omgeving. Door deze stap zorgvuldig uit te voeren, kunnen wij knelpunten van de bodemgesteldheid van uw bedrijf en de omgeving vroegtijdig aanwijzen of bepalen dat een utgebreid onderzoek niet nodig is. Soms hoeft hierdoor vervolgens zelfs minder nader onderzoek uitgevoerd te worden dan in eerste instantie werd verwacht.

Uit onderzoek kan blijken dat vervolgacties nodig zijn ten aanzien van de grond. Dat kan uiteenlopen van bodemsanering (verwijderen verontreiniging) tot drainage of bronnering van de grond (droge ondergrond krijgen). Wij voeren de benodigde bodemonderzoeken uit en helpen u u de vervolgstappen helder en duidelijk in kaart te brengen.

GTO Plating BV

13 december 2021

Pennings Metaalrecycling

13 december 2021

Glasbest

13 december 2021

Bunkercentrum Dongemond

28 januari 2021