Informatieplicht energiebesparing in 2023

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en vanaf 2024 aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie.
Dit is de informatieplicht.

Als een locatie per jaar vanaf 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas of een equivalent daarvan gebruikt, zijn bedrijven en maatschappelijke instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Let op, als uw locatie per jaar vanaf 10 miljoen kilowattuur elektriciteit of 170.000 kubieke meter aardgas of een equivalent daarvan gebruikt, dan heeft u in plaats van de informatieplicht mogelijk een onderzoeksplicht? U dient de rapportage over deze plichten uiterlijk 1 december 2023 in, in eLoket. Naast deze plichten kan de Europese EED-auditplicht gelden.

De informatieplicht energiebesparing geldt dus altijd voor de gebouw gebonden maatregelen. Dit is bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil.
Voor de activiteit gebonden maatregelen, bijvoorbeeld energiezuinige productkoeling of efficiëntie elektromotoren, moet elke 4 jaar gerapporteerd worden volgens de informatieplicht energiebesparing óf volgens de onderzoeksplicht energiebesparing.

Wat moet er in de rapportage staan?

Geldt de informatieplicht energiebesparing voor u? Dan moet u eens in de 4 jaar in het eLoket van de RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. De eerstvolgende rapportage doet u uiterlijk 1 december 2023. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

Neem contact met ons voor meer informatie of hulp.